Nasze publikacje


1. Sprawozdanie z działalności Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym z lat 1946 - 1949, „Teki Archiwalne”, Warszawa 1998.
2. Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1945 – 1954), „Rocznik Nauk Politycznych”, Pułtusk 2000.
3. Polskie Sądy Morskie w Wielkiej Brytanii - sprawozdania z działalności z lat 1942-1945 zachowane w Archiwum Akt Nowych, „Teki Archiwalne”, Warszawa 2000.
4. Przetarg na szybką kolej – ciąg dalszy, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2000, Nr 3.
5. System zamówień publicznych, (w:) Rzetelność życia publicznego – podręcznik procedur antykorupcyjnych pod red. Jeremy Pope, Warszawa 2000.
6. Zamówienia publiczne w II Rzeczypospolitej. Część pierwsza, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2000, Nr 9.
7. Zamówienia publiczne w II Rzeczypospolitej. Część druga, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2000, Nr 10.
8. Zamówienia publiczne w II Rzeczypospolitej. Część trzecia, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2000, Nr 11.
9. Zamówienia publiczne w II Rzeczypospolitej. Część czwarta, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2000, Nr 12.
10. Komisje do spraw uzgadniania zamówień rządowych i samorządowych - sprawozdania z działalności z lat 1930-1934 zachowane w Archiwum Akt Nowych, „Teki Archiwalne”, Warszawa 2001.
11. Kompetencje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2001, Nr 10.
12. Mali i średni przedsiębiorcy, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2001, Nr 6.
13. Odpowiedzialność karna, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2001, Nr 1.
14. Odpowiedzialność za prowadzenie nierzetelnej dokumentacji, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2001, Nr 3.
15. Oddział przedsiębiorstwa zagranicznego. Część pierwsza, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2001, Nr 8.
16. Oddział przedsiębiorstwa zagranicznego. Część druga, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2001, Nr 9.
17. Oddział przedsiębiorstwa zagranicznego. Część trzecia, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2001, Nr 12.
18. Udaremnianie i utrudnianie przetargu publicznego, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2001, Nr 2.
19. Wiarygodność podmiotów uczestniczących w postępowaniu zamówieniowym, „Gazeta Sądowa”, 2001, Nr 6.
20. Zasada uczciwej konkurencji, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2001, Nr 5.
21. Zasady udzielania zamówień publicznych, „Gazeta Sądowa”, 2001, Nr 2.
22. Ze środków publicznych, „Gazeta Sądowa”, 2001, Nr 1.
23. Charakter prawny czynności Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, „Państwo i Prawo”, 2002, z. 2.
24. Odpowiedzialność karna za naruszenie ustawy o zamówieniach publicznych, „Prokuratura i Prawo”, 2002, z. 3.
25. Zamówienia publiczne w PRL. Część pierwsza, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2002, Nr 2.
26. Zamówienia publiczne w PRL. Część druga, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2002, Nr 3.
27. Zamówienia publiczne w PRL. Część trzecia, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2002, Nr 4.
28. Zamówienia publiczne w PRL. Część czwarta, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2002, Nr 5.
29. Zamówienia publiczne w PRL. Część piąta, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2002, Nr 7.
30. Zamówienia publiczne w PRL. Część szósta, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2002, Nr 8.
31. Zamówienia publiczne w PRL. Część siódma, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2002, Nr 9.
32. Zamówienia publiczne w PRL. Część ósma, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2002, Nr 11.
33. Zamówienia publiczne w PRL. Część dziewiąta, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2002, Nr 12.
34. Zamówienia publiczne w PRL. Część dziesiąta, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2003, Nr 1.
35. Zamówienia publiczne w PRL. Część jedenasta, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2003, Nr 3.
36. Zamówienia publiczne w PRL. Część dwunasta, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2003, Nr 4.
37. Zamówienia publiczne w II Rzeczypospolitej, Prawo-Administracja-Kościół, 2002, Nr 1.
38. Borowicz A., Szczepański D., Szostak R, Zamówienia publiczne. Przewodnik po procedurach, Warszawa 2003, ss. 327.
39. Źródła prawa zamówień publicznych, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2003, Nr 6.
40. Kapitał spółki akcyjnej a zamówienia publiczne, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2003, Nr 12.
41. Komentarz do uregulowań instytucji zamówień publicznych, (w:) Społeczeństwo informacyjne. Wiedza-praca-rozwój, Kraków 2003.
42. Zamówienia publiczne, Pułtusk 2004, ss. 340.
43. Konsorcjum – Twoja szansa na wygrany przetarg, Poradnik przedsiębiorcy budowlanego, Warszawa 2004, Nr 15, s. 43 – 57.
44. Zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2004, Nr 3.
45. Potrącenie zobowiązania podatkowego, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2004, Nr 4.
46. Rażąco niska cena, a czyn nieuczciwej konkurencji, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2004, Nr 9, s. 34 – 40.
47. Analiza spółki lub przedsiębiorstwa państwowego, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2004, Nr 12.
48. Zamówienia publiczne w Polsce, „Rocznik Nauk Politycznych”, Pułtusk 2004.
49. Kierownik zamawiającego, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2005, Nr 2, s. 9 – 15.
50. Zamówienia publiczne a oszustwo gospodarcze, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2005, Nr 3.
51. Prawo zamówień publicznych, a inne ustawy, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2005, Nr 4.
52. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2005, Nr 5.
53. Opis przedmiotu zamówienia, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2005, Nr 6.
54. Koszty sądowe, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2006, Nr 5.
55. Zamówienia na roboty budowlane z Prawie zamówień publicznych, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2007, Nr 2.
56. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, „Palestra”, 2007, Nr 5-6.
57. Zasada jawności, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2008, Nr 11.
58. Rażąco niska cena, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2009, Nr 12.
59. Decydujące znaczenie ma odpłatny charakter umowy, „Dziennik. Gazeta Prawna”, wydanie z dnia 17.08.2010 r.
60. Czy zamawiający może wskazać w opisie produkt z nazwy, „Dziennik. Gazeta Prawna”, wydanie z dnia 16.09.2010 r.
61. Czy trzeba mieć licencję, aby ubiegać się o zamówienie publiczne, „Dziennik. Gazeta Prawna”, wydanie z dnia 22.09.2010 r.
62. Zakres solidarnej odpowiedzialności konsorcjantów, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2011, Nr 12.
63. Rażąco niska cena w orzecznictwie, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, 2012, Nr 5.
64. Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach zamówień publicznych za okres 2014–2018, „Przegląd Prawa Publicznego”, 2019, tom 10, ss. 110-118.
65. Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach zamówień publicznych za okres 2013–2017, „Przegląd Prawa Publicznego”, 2019, tom 12, ss. 87-98.
66. Tajemnica przedsiębiorstwa w Prawie zamówień publicznych, „Rzeczpospolita” (wydanie internetowe dnia 27.04.2019 r.).